Projekt Akadémie umení v Banskej Bystrici

Projekt sa realizuje v rámci Výzvy OPVaV - 2009/5.1/03-SORO

 • Názov projektu: Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB
 • ITMS kód projektu: 26250120044
 • Doba riešenia projektu: 06/2010 - 05/2012
 • Cieľ projektu: Zvýšenie kvality vzdelávania na Akadémii umení prostredníctvom investícií do hmotnej infratruktúry
 • Hlavné aktivity projektu:
  • Ivestície do objektov na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

  • Modernizácia IKT technológií a vnút. vybavenia výucbov. priestorov na Fakulte výtvarných umení

  • Modernizácia IKT technológií a vnút. vybavenia výucbov. priestorov na Fakulte múzických umení

  • Modernizácia IKT technológií a vnút. vybavenia výucbov. priestorov na Fakulte dramatických umení

  • Vybudovanie brain centra na rektoráte Akadémie umení v Banskej Bystrici

 •  Celkové výdavky projektu: 5 731 697,26 € (172 673 111,65 Sk)
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 5 Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie: 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavnia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

 • Fakulta múzických umení
 • Fakulta výtvarných umení
 • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici