Prieskum spokojnosti s implementáciou projektu

Prosíme študentov a zamestnancov Akadémie umení o vyplnenie dotazníku, ktorý slúži ako spätná väzba zrealizovaných aktivít v rámci projektu "Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu modernizáciou IKT, vnútorného vybavenia a rekonštrukciou objektov na AU BB".

Dotazníkové otázky - potrebné

Táto časť otázok je určená pre študentov Akadémie umení a ich úplné vyplnenie je potrebné.

Študentom ktorého stupňa štúdia ste na Akadémie umení v Banskej Bystrici? *
bakalárskeho
magisterského
doktorandského
nie som študentom Akadémie umení
Akým typom zamestnanca ste na Akadémii umení? *
pedagogickým zamestnancom
administratívnym zamestnancom
technickým zamestnancom
nie som zamestnancom Akadémie umení
Na ktorej organizačnej jednotke študujete alebo pracujete? *
Fakulta múzických umení
Fakulta výtvarných umení
Fakulta dramatických umení
Rektorát
Žiadna z uvedených
Zaregistrovali ste v posledných mesiacoch modernizáciu vnútorného vybavenia alebo priestorov z prostriedkov EU (priestory a vybavenie označené logom EU) ? *
Áno Nie Neviem sa vyjadriť
Zlepšilo podľa Vás vybavenie učební novými počítačmi, dataprojektormi a inou audiovizuálnou technikou? *
Áno Nie Neviem sa vyjadriť
Zaregistrovali ste v poslednom období skvalitnenie internetového pripojenia a zvýšenie rýchlosti vďaka WiFi sieti a 1Gbit pripojeniu do siete internet?
Áno Nie Neviem sa vyjadriť
Myslíte, že lepšia vybavenosť IKT technikou a moderným programovým vybavením môže mať vplyv na váš odborný umelecký rast?
Určite áno
Áno
Nie
Určite nie
Neviem sa vyjadriť
Myslíte, že lepšia vybavenosť IKT technikou a moderným programovým vybavením môže mať vplyv na vaše budúce uplatnenie a hľadanie si zamestnania po ukončení školy?
Určite áno
Áno
Nie
Určite nie
Neviem sa vyjadriť

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici