Cieľ ERDF

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

EURÓPSKY  FOND  REGIONÁLNEHO  ROZVOJA

European Regional Development Fund

Európsky fond  regionálneho rozvoja  (ERDF)

Cieľom ERDF je posilniť hospodársku a sociálnu kohéziu v rámci Európskej únie vyrovnávaním regionálnej nerovnováhy. V stručnosti ERDF financuje:

  • priamu pomoc na investície do spoločností s cieľom vytvárať trvalo udržateľné pracovné miesta
  • infraštruktúry spojené najmä s výskumom a inováciou, telekomunikáciami, životným prostredím, energetikou a dopravou
  • finančné nástroje (fondy rizikového kapitálu, fondy miestneho rozvoja atď.) s cieľom podporiť regionálny a miestny rozvoj a pomáhať v spolupráci medzi mestami a regiónmi
  • opatrenia technickej pomoci

ERDF možno využívať v rámci troch nových cieľov regionálnej politiky:

  • konvergencia
  • regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť
  • európska územná spolupráca

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici