Operačný program výskum a vývoj

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

schválený Európskou komisiou 28. 11. 2007

Operačný program Výskum a vývoj predstavuje komplementárnu formu Lisabonskej stratégie pre Slovensko so zámerom napomôcť rovnovážnemu rozvoju výskumu v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky a k zlepšeniu podmienok pre realizáciu národných a medzinárodných projektov.

Globálnym cieľom operačného programu Výskum a vývoj je modernizácia a zefektívnenie systému podpory výskumu a vývoja a skvalitnenie infraštruktúry vysokých škôl tak, aby prispievali k zvyšovaniu konkurencieschopnosti ekonomiky, znižovaniu regionálnych disparít, vzniku nových inovatívnych (high-tech) malých a stredných podnikov, tvorbe nových pracovných miest a zlepšeniu podmienok vzdelávacieho procesu na vysokých školách.

Operačný program Výskum a vývoj nadväzuje na Strategické usmernenia Spoločenstva, ktoré si kladú za cieľ zlepšiť poznatky a inovácie pre rast Spoločenstva, predovšetkým zvýšiť a zlepšiť investície do výskumu a technického rozvoja a uľahčiť inovácie prepojením vedeckej sféry s aplikáciou výskumno-vývojových výsledkov do praxe. Operačný program Výskum a vývoj je vypracovaný v súlade so stratégiou a prioritnými osami Národného strategického referenčného rámca na roky 2007 – 2013 (ďalej len „NSRR“) a špecifikuje detailnejšie stratégiu prostredníctvom cieľov a priorít výskumu a vývoja v Slovenskej republike v programovom období rokov 2007-2013.

Základným strategickým zámerom operačného programu Výskum a vývoj je zvyšovanie výskumno-vývojového potenciálu Slovenska do tej miery, aby sa stal do konca programového obdobia hybnou silou rozvoja jednotlivých regiónov na úrovni samosprávnych krajov.

Aktivity operačného programu Výskum a vývoj sa budú realizovať v rámci piatich prioritných osí:

Prioritná os 1 Infraštruktúra výskumu a vývoja
Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja
Prioritná os 3 Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 4 Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji
Prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici