Prioritná os 5 - Infraštruktúra VŠ

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

 

Cieľom prioritnej osi 5 Infraštruktúra vysokých škôl je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry pre účely vzdelávacieho procesu. Prioritná os reflektuje na zlý technický stav hmotnej infraštruktúry vysokých škôl, zlý technický stav objektov a ich vnútorného vybavenia so zámerom na zvýšenie štandardu technologického zabezpečenia vyučovania. Účelom opatrenia je podpora komplexného rozvoja vysokých škôl založená na zmodernizovanej infraštruktúre vzdelávania. Táto prioritná os pokrýva územie v rámci cieľa Konvergencia, t.j. celé územie SR okrem Bratislavského kraja. Z hľadiska NUTS 3 ide o Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský a Košický kraj. Napĺňanie cieľa sa realizuje v rámci jedného opatrenia:

Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici