Ciele projektu

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

Strategický cieľ projektu

Zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu na Akadémii umení v Banskej Bystrici investíciami do hmotnej infraštruktúry so zameraním na informačné a komunikačné technológie.

Väzba na cieľ Opatrenia 5.1 a vyhlásenú výzvu OPVaV - 2009/5.1/03-SORO

Cieľom opatrenia je zvýšenie kvality vzdelávania na vysokých školách prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Cieľom výzvy je najmä podporiť investície na budovanie a modernizáciu IKT technológií, IKT sietí a prístrojov, vybavení a zariadení využívajúcich IKT.

Realizáciou investícií do hmotnej infraštruktúry, predovšetkým investícií na budovanie a modernizáciu IKT technológií, IKT sietí a prístrojov, vybavení a zariadení využívajúcich IKT prispeje  Akadémii umení v Banskej Bystrici k zvýšeniu kvality vzdelávania, čím sa dosiahne naplnenie horeuvedeného cieľa opatrenia 5.1 a horeuvedeného cieľa výzvy.

Špecifické ciele projektu

 1. Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov Akadémii umení v Banskej Bystrici
  • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte výtvarných umeni
  • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte múzických umení vrátane brain centra Akadémie umení
  • Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulte dramatickýchumeni
 2. Rekonštrukcia objektov Akadémii umení v Banskej Bystrici
Väzba na cieľ Opatrenia 5.1 a vyhlásenú výzvu OPVaV - 2009/5.1/03-SORO

Špecifický cieľ č.1 sa viaže na aktivitu výzvy Modernizácia vnútorného vybavenia vysokých škôl, v ktorých prebieha vzdelávací proces za účelom zlepšenia podmienok na nové formy učenia a učenia sa (najmä na podporu nových technológií pri budovaní jazykových učební, laboratórií, ateliérov, budovanie iných odborných učební, vybavenie učební IKT, vybavenie akademických knižníc počítačmi, budovanie a údržba sieťovej infraštruktúry).

Modernizáciou vnútorného vybavenia  Akadémii umení v Banskej Bystrici so zameraním na IKT technológie sa zvýši kvalita vzdelávania, čím sa dosiahne zlepšenie vzdelávacieho procesu, a tým sa naplní strategický cieľ projektu.

Špecifický cieľ č.2 sa viaže na aktivitu výzvy Investičné aktivity zamerané na rekonštrukciu vysokých škôl (napr. zatepľovanie budovy, výmena okien, výmena alebo oprava strechy, výmena ústredného kúrenia, oprava stien budovy, stabilizácia budov, oprava omietky na budove, oprava exteriéru budovy, úpravy interiéru budovy, zabezpečenie bezbariérových budov, zabezpčenie požiarnej bezpečnosti budov, rekonštrukcia sociálnych zariadení a WC, rekonštrukcia teplovodných, vodovodných a elektrických sietí).

Rekonštrukciou objektov, v ktorých prebieha vzdelávací proces na  Akadémii umení v Banskej Bystrici sa zvýši kvalita vzdelávania, čím sa zlepší vzdelávací proces, a tým sa naplní strategický cieľ projektu.

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

 • Fakulta múzických umení
 • Fakulta výtvarných umení
 • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici