Merateľné ukazovatele

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

Špecifický cieľ č.1 Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov AU BB

AktivityUkazovatele výsledkuUkazovatele dopadu

Aktivita 1.1 Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulty výtvarných umení AU BB

Názov ukazovateľa:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia

Deskriptívny opis:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 1 537 093,29 €

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt

Deskriptívny počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 18

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej  vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)

Deskriptívny opis:
Počet študentov, kt. budú mať prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (t. z. študenti študujúci na príslušnej fakulte)

Kvantifikácia: 230 študentov Fakulty výtvarných umení AU BB

Zdroj údajov: Centrálny register študentov

Spôsob merania: výber z dátových dávok

Frekvencia merania: 1x/rok (k termínu hlavného odpočtu)

Aktivita 1.2 Modernizácia IKT technológií a vnút. vybavenia výučbov. priestorov na Fakulty múzických umení AU BB vrátane brain centra AU BB

Názov ukazovateľa:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia

Deskriptívny opis:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 1 544 352,25 €

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt

Deskriptívny opis:
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 15

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérová prístup k výsledkom projektu

Deskriptívny opis:
Počet opatrení zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérová prístup k výsledkom projektu príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 2

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie
Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej  vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)

Deskriptívny opis:
Počet študentov, kt. budú mať prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (t. z. študenti študujúci na príslušnej fakulte)

Kvantifikácia: 200 študentov Fakulty múzických umení AU BB

Zdroj údajov: Centrálny register študentov

Spôsob merania: výber z dátových dávok

Frekvencia merania: 1x/rok (k termínu hlavného odpočtu)

Aktivita 1.3 Modernizácia IKT technológií a vnútorného vybavenia výučbových priestorov na Fakulty dramatických umení AU BB

Názov ukazovateľa:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia

Deskriptívny opis:
Objem finančných prostriedkov vynaložených na modernizáciu vnútorného vybavenia príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 2 474 595,56 €

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt

Deskriptívny opis:
Počet učební so zavedenými alebo zmodernizovanými IKT sieťami v nadväznosti na realizovaný projekt príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 17

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej  vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)

Deskriptívny opis:
Počet študentov, kt. budú mať prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (t. z. študenti študujúci na príslušnej fakulte)

Kvantifikácia: 200 študentov Fakulty dramatických umení AU BB

Zdroj údajov: Centrálny register študentov

Spôsob merania: výber z dátových dávok

Frekvencia merania: 1x/rok (k termínu hlavného odpočtu)

Špecifický cieľ č. 2 . Rekonštrukcia objektov Akadémie Umení v Banskej Bystrici

AktivityUkazovatele výsledkuUkazovatele dopadu

Aktivita 2.1 Investície do objektov na Fakulte výtvarných umení AU BB

Názov ukazovateľa:
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení

Deskriptívny opis:
Počet zrekonštruovaných budov a zariadení príslušnej aktivity

Kvantifikácia: 2

Zdroj údajov: monitorovacia správa

Spôsob merania: fyzické preverenie

Frekvencia merania: štvrťročne (k termínu predkladania priebežnej monitorovacej správy)

Názov ukazovateľa:
Počet študentov, ktorí majú prospech z kvalitnejšej  vzdelávacej infraštruktúry (budovy a vybavenie škôl)

Deskriptívny opis: Počet študentov, kt. budú mať prospech z kvalitnejšej vzdelávacej infraštruktúry (t. z. študenti študujúci na príslušnej fakulte)

Kvantifikácia: 230 študentov Fakulty výtvarných umení AU BB

Zdroj údajov: Centrálny register študentov

Spôsob merania: výber z dátových dávok

Frekvencia merania: 1x/rok (k termínu hlavného odpočtu)

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

  • Fakulta múzických umení
  • Fakulta výtvarných umení
  • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici