Motivácia napísať projekt

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

Akadémia umení v Banskej Bystrici bola zriadená zákonom Národnej rady SR č. 156/1997 Z. z. o zriadení Akadémie umení v Banskej Bystrici ku dňu 01. 07. 1997.

Akadémia napĺňa svoje poslanie poskytovaní vysokoškolského vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v študijných oboroch hudobného, výtvarného, divadelného, filmového umenia a multimédií.Poslaním Akadémie umení, ktorá je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Akadémia úmenia od svojho vzniku až do schválenia a implementácie tohoto projektu nezaznamenala výrazné investície do hmotnej infraštruktúry. Opotrebovanosť nástrojového a prístrojového vybavenia, vybavenie výučbových priestorov IKT technológiami, internetové pripojenie a riešenie sieťových uzlov aktívnymi prvkami riešila z malých grantov a vlastných finančných prostriedkov.

Aktutna potreba komplexného riešenia vo väčšom rozsahu najmä v oblastiach vyšie popísaných problémov, ako aj zavádzanie nových foriem a metód výučby s využitím IKT technológií dali hlavný impulz na vznik tohoto projektu. Po ukončení implementácie projektu bude Akadémia umení disponovať špičkovími vyučbovými priestormi vybavenými profesionálnou technikou a modernou vysokorýchlostnou sieťovou infraštruktúrou umožňujúcou videokonferenčné hovory a e-learning v rámci celosvetového internetového priestoru. Veríme, že Akadémia umení zatraktívni svoje vzdelávanie v akreditovaných študijných programom pre domácich a zahraničných študentou a prehĺbi svoje postavenie spoľahlivého, dobre vybaveného a aktuálneho partnera. Dobudovaná infraštruktúra podporí budúce projekty v oblasti vzdelávania, umeleckého výskumu ale aj rozširi a skvalitní umeleckú produkciu svojich študentov a pedagógov.

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

  • Fakulta múzických umení
  • Fakulta výtvarných umení
  • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici