Udržateľnosť projektu

Napísal: Webmaster. Posted in Verejné články

Udržateľnosť projektu po jeho ukončení možno chápať ako udržateľnosť vybudovanej technickej infraštruktúry. Táto bude zabezpečená inštitucionálne pod gesciou prorektora pre vzdelávaciu činnosť, informatizáciu vzdelávania a medzinárodné vzťahy v oblasti vzdelávania a tiež útvarom rektorátu zabezpečujúcim servisné činnosti v oblasti IKT. Udržateľnosť stavebných úžitkov bude zabezpečená pod gesciou kvestorky Akadémie umení. Generovanie úžitkov aj po skončení projektu je chápané vo vzťahu k zlepšovaniu a skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu, ktorý priamo súvisí s vysokou uplatniteľnosťou absolventov Akadémie umení v praxi, čo znamená pre Akadémie umení vyšší záujem o štúdium domácich a zahraničných uchádzačov. 

Nadväzujúce aktivity po ukončení projektu možno chápať aj ako zlepšenie a zatraktívnenie vzdelávacieho procesu naviazané na akreditované študijné programy podporujúc individuálny prístup pedagóga, zameraných na rozvíjanie talentu, schopností, daností a zručností študentov s cieľom skvalitniť jeho obsah predovšetkým nasadením IKT technológií vytvárajú priestor na nadväzujúce aktivity, ktoré budú zamerané na modernizáciu vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť metódy a formy učenia a učenia sa.

Kde sa projekt realizuje?

Demo Image

  • Fakulta múzických umení
  • Fakulta výtvarných umení
  • Fakulta dramatických umení

Naprogramované v HTML5 s podporou CSS3
Copyright © 2011 Akadémia umení v Banskej Bystrici